FINALITATS

 • Promoure activitats d’ensenyament, activitats complementàries i serveis en ordre a una educació i formació integral dels membres de la Comunitat Educativa.
 • Ajudar a la formació permanent del professorat mitjantçant l’organització o financiació de publicacions, cursos, viatges d’estudi i altres activitats.
 • Facilitar la formació permanent dels pares dels alumnes i del personal d’administració i serveis en ordre a la seva corresponsabilitat en les tasques educatives.
 • Afavorir la formació contínua dels Antics Alumnes, promoure i mentenir activitats de relació personal entre ells i els col·legis de la Fundació.
 • Ajudar al finançament de les despeses ocasionades per la millora, manteniment, ampliació o creació de serveis e instal·lacions dels Col·legis.
 • Assessorar i sostenir experiències en l’ambit de la renovació i investigació pedagògica.
 • Orientar i possibilitar la realització d’activitats de lleure i temps lliure dirigides a promoure la formació integral, el contacte a l’entorn natural i social, i l’ajuda i la solidaritat cristiana amb els més necessitats
 • Potenciar i desenvolupar la participació en la realització d’exposicions, representacions i altres activitats culturals.
 • Potenciar i desenvolupar la pràctica esportiva entre els membres de la Comunitat Educativa, especialment entre els alumnes i els més joves.
 • Col·laborar en les activitats de formació espiritual, de pastoral als diversos àmbits, i en la promoció d’activitats de diàleg entre fe i cultura.
 • Qualsevol altra activitat tendent a les finalitats formatives que comporta l’oferta del model educatiu definit en el caràcter propi dels centres i comportin una tasca d’acord amb els següents principis generals: visió cristiana de l’home, educación en la llibertar i responsabilitat, en la catalanitat de llengua i de continguts.